Skip to main content

Binningen

Orginale im Forster Kirchspiel
Die unglaublichen Geschichten des Jakob Theisen, genannt Ähle Jakob aus Binningen, 1890 – 1978 ! 

Hier und heute
Die heilige Nacht


Dä Andreas Müller, inannt Änneres, ous Binnik woä bekannt däfiä , dat äeh good mohle kunnt. Dorimm sollt eäh mäet emm Ähle Jakob noh Jerusalem fohrä, onn de hailich Noächt mohle. Dämm Jakob säin Fraa wollt dänne Zwei Bottäramme mäettjenn. Do soht dä Jakob:“ De brouche miä net, miä säin doch Morje Freh widdä zereck. Dä Jakob off säi Modorradd, dä Fickele häenedroff. Su säin de zwei loss. Iwwä dä Rhein, dä Elbe onn dä Oder hann de zwei kahn Breck jebroucht. Dä Jakob hat ikuckt, bo am Ufer enn klahn Anhie woar. De hat ä dann als Sprungschanz benotzt unn äes suu iwwer denn jewäilige Fluss mäet säinem Modorradd driewäjesprunge. Bäi Budapest säin sä durch dä Schnie jefohä. De Schniewehe hatten sä noch bes Bukarest häenescht sech heä izuche. Dann säin sä an dä Jordan komme. Do hat äen Hai ilähe, däe hat dä Rachä 2 metä wäit offiress. Do hat dä Jakob Vollgas jänn onn äes do voll durch. Däe Hai äes enn Dousend Dal iress. Fuffzech Killemeter fiä Bethlehem hat dä Jakob schunn ibremst, soss wäe äe bess no Jerusalem durchibrettet. Dä Änneres hat van dä Hintour schunn Schnieweisä Hoä grischt unn hat su izidded, dat äeh net mie mohle kunnt. Dä Jakob hat sech zwa loute dranihalle: „Änneres Mohl doch“ Awwä äet johng net mie.äet hatka Zweck ihat. Su mosten sä widde zereck ohne dat Bild van dä hailije Noächt. Be dat su äes, Hahm hat mä ät immä äileje als hin. Su hat dä Jakob Gas jänn. Dreimol hann sä dä Schallmouä durchbroch. Off äm Balkan säin Dousende Fisteschäiwe kabott jange vann däm Knall.
Mettä äen dä Noächt säin sä äen Foäscht ankumme. Dat Modorradd woä rutilenesch, dat dä Jakob sech bäim aafstäiä ät Baan vebrannt hat. Do hattän dat Modorradd zom aafkehle äen dä Schnie ischmäess unn säin äen dä Käresch jange onn woän als iäschtä äen dä Weihnachtsmett.

Nach Erzählungen aufgeschrieben und   Vortrag in Mörsdorf, März 2009
von Walter Becker Forst/Eifel