Skip to main content

Kaifenheim

Mitwirkende

Hermann Schneider
Roeser Straße 15
56761 Kaifenheim
02653 4114
himpes@t-online.de

Et Riese Haascheleed

Hermann Schneider
Vortrag in Mörsdorf, März 2009

Dotzen, Dotzen, Doren, Dor,
jedes Joar zum Faseneschfouer,
Faseneschfour, es en gode Mann,
der god steijere kann.
Hü, Hü, sechs beiche Strieh.
Juft me Schanze, dat me danze,
juft me Beiche, dat me kreiche.
Juft me Hutze, hutze.
Ber neist jet, der jet jestreppt.
Jedes Joar zum Faseneschfouer,
Met de lange Bahne,
met de kurze Kneeä,
lost de Schelle fleje,
flejen en ät Bäckeschhaus,
Brängt en warme Weck eraus.
Mir ane, dir ane, alle Junggeselle ane,
sechs Beiche Strie, un noch e besjie mie.

(Kuschtenickel, Häpestiel, de „Schäwisch Juppes“ 
der jet net viel) (Name)

Henescht Hummes Hannes Haus, hängken hunnet Himme raus,
Hunnet Himme henken raus, hennescht Hummes Hannes haus.

Kastesch Käth kann kaane kaale Kaffe koche.